ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม UTCC TUTOR ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้สนับสนุนโครงการจะมีการนำภาพบรรยากาศการติวไปเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษา และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์กับตัวท่าน ซึ่งท่านสามารถคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ โดยท่านสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ www.utcc.ac.th/privacy-policy