* ใช้ เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูล*